ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 “นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0” Business Administration National Innovation Conference : BANIC 2018 ในวันศุกร์ที่ 21 ธ.ค.2561 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย/นักศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน โดยมีรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการและการเสวนาทางวิชาการ

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 และสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่

http://www.bba.ubru.ac.th/banic2018/index.php   หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง โทร. 081 593 1844 และ นางสาวธัชสินี กำแมด โทร. 080 466 4424