ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย”ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานและส่งบทความได้ทาง http://ird.stou.ac.th/stouconference/ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2561 ปิดรับบทความ 31 ตุลาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย

โทร 02 504 7588-9

โทรสาร 02 503 4898