ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ฯ

เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัญฑิตยสภา ในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ร่วมกับคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4 เรื่อง “ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา” ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และดูรายละเอียดได้ที่ http://www.surdi.su.ac.th/en/activity/conference/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

โทรศัพท์ 034 254 066

โทรสาร 034 255808