ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งบทความวิชาการและวิจัย เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ โดยมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2561 จำนวน 3 รายการประกอบด้วย

  • 7th International Social Sciences and Business Research Conference (ISSBRC 3/2018) 17-20 ต.ค. 2561 ณ Massey University,New Zealand
  • 8th National and International Conference on Humanities and Social Sciences (NICHSS 2018) 29-30 พ.ย. 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 13th National Graduate Conference 24-25 ธ.ค. 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และสามารถ ส่งบทความ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตามระเบียบคณะกรรมการ การอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ. ศ. 2556 จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย

  • PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research ฐานข้อมูล Ingenta connect; SSRN
  • Asian Political Science Review ฐานข้อมูล Ingenta Connect
  • Journal of Interdisciplinary Research: Graduate Studies ฐานข้อมูล SSRN

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยผู้สนใจส่งบทความวิชาการและวิจัยร่วมเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารข้างต้น ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที https://www.facebook.com/pol.sci.assoc.ku