มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้แก่บทความวิชาการและบทความวิจัยในสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับอาจารย์นักวิชาการนักวิจัยเจ้าหน้าที่นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมีการนำเสนอแบบภาพบรรยาย และการนำเสนอภาพโปสเตอร์ ปิดรับบทความวันที่ 16 กันยายน 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://research.kpru.ac.th/conference5/

สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา

โทร.02 668 7123 ต่อ 1215 1317

โทรสาร 02 243 2770