สวพ.การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

เกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)


1. ลักษณะข้อเสนอการวิจัย
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานวิจัย ที่มีรายละเอียดกรอบการวิจัย ดังเอกสารแนบท้าย ดังนี้

1.1 เป็นงานวิจัยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ดังต่อไปนี้

เป้าหมายที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

1.2 เป็นงานวิจัยที่มีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง            มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัย หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง จะต้องไม่อยู่ในข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น

2. คุณสมบัติของผู้เสนอขอทุน

2.1 เป็นบุคลากรประจำ สายวิชาการ หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ทั้งนี้   ต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2559

2.3 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ นับตั้งแต่วันที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ถึงวันที่โครงการวิจัยเสร็จสิ้น

2.4 เป็นผู้ไม่ผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัย หรือจากแหล่งทุนวิจัยอื่น ที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา

3.การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สามารถดาวน์โหลดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.ird.rmutr.ac.th/blog/2018/09/02/budgeta63/

4. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

4.1 นำส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เข้าระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 กันยายน 2561

4.2 จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ จำนวน 1 ชุด/โครงการ ส่งหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมล ird.r@rmutr.ac.th

4.3 หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการ และสรุปจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัย จัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2561  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการที่นำเข้าข้อมูลในระบบ NRMS ไม่ครบถ้วน และไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0 2441 6059 ต่อ 2425, 081-2568595 (ผู้ประสานศิรินภา และ ญานิศา)

การจัดทำคำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2563

(แผนบูรณาการ สำหรับผู้เสนอขอเป้าหมายที่ 1 และ เป้าหมายที่ 2)

ระยะเวลาดำเนินการเปิดรับ Concept Proposal

  • เป้าหมายที่ 1 และ เป้าหมายที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 กันยายน 2561
  • เป้าหมายที่ 3 และ เป้าหมายที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 ชี้แจงการส่งในภายหลัง

แบบฟอร์มที่ใช้

  1. แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับผู้อำนวยการแผน) ปรับปรุง 10 ก.ย.2561
  2. แบบสรุปโครงการ (สำหรับหัวหน้าโครงการชุดและหัวหน้าโครงการเดี่ยว)
  3. ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563

ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2174


ขั้นตอนการจัดทำคำเสนอขอ

  1. ตรวจสอบรายชื่อแผนบูรณาการ และประสานงานกับผู้อำนวยการแผนเพื่อได้รับการยืนยันเข้าแผนบูรณาการ

ตรวจสอบรายชื่อแผนได้ที่ https://goo.gl/KSeUdx

กรณีที่ไม่มีแผนบูรณาการที่สอดคล้องกับงานของท่าน สามารถรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งแผนบูรณาการใหม่ได้ โดยประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ที่ 02 441 6060 หรือ 2425

  1. ตรวจสอบ (ร่าง) แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อประกอบการการเลือกเป้าหมายและตัวชี้วัดแนวทาง
  2. หัวหน้าโครงการชุดและหัวหน้าโครงการเดี่ยวจัดทำ แบบฟอร์มแบบสรุปโครงการ ส่งให้ผู้อำนวยการแผน และส่งแบบฟอร์มมายัง สวพ. ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
  3. ผู้อำนวยการแผนจัดทำ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ พร้อมทั้งนำเข้าระบบ NRMS พร้อมแนบไฟล์ แบบฟอร์มแบบสรุปโครงการ ที่อยู่ภายใต้แผน และส่งแบบฟอร์มมายัง สวพ. ผ่านหน่วยงานต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
  4. ผู้อำนวยการแผน ส่งไฟล์แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ และ ไฟล์แบบฟอร์มแบบสรุปโครงการ ภายใต้แผนใน

อีเมล ird.r@rmutr.ac.th


ดาวน์โหลด กรอบการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2563 และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่

http://www.ird.rmutr.ac.th/blog/2018/09/02/budgeta63/


ผู้ประสาน

ศิรินภา ขาวผ่องอำไพ

ญานิศา โพธิ์ไพชยนต์

โทร 02 441 6060 ภายใน 2425

โทรศัพท์มือถือ 081 256 8595

อีเมล ird.r@rmutr.ac.th

กลุ่ม Line ประชาสัมพันธ์  https://line.me/R/ti/g/TBM_EP4wnd

188543

กลุ่ม Line ประชาสัมพันธ์

การจัดทำคำเสนอขอ63

– ระยะเวลาดำเนินการจัดทำคำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนบูรณาการ (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2).docx ปรับปรุง10ก.ย.61
แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2).docx

คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ

คู่มือ เอกสารแนบสรุปรายโครงการประกอบแผน

– ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563.pdf
– คำชี้แจง การจัดทำคำเสนอของบประมาณการวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2563

Power Point การประชุมชี้แจ้งกรอบงบบูรณาการปี 2563
– กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
– วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก : บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ โดย ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์
– วิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก : บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
– ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 โดย ดร.สิริพร พิทยโสภณ
– ระบบบริหารและการติดตามประเมินผลการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง