ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562

ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562

          วช.กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Event Hall 102-104  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ร่วมทั้ง การเผยแพร่ ถ่ายทอดและขยายผลสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย” กิจกรรมภายในงาน เช่น การจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา การบริการให้คำปรึกษา และการจัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน แบ่งเป็น 7 กลุ่ม

1. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการเกษตร

2. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อพลังงาน

3. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

4. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

5. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

6. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาไทย

7. สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ขอเชิญหน่วยงาน อาจารย์ นักวิจัย นำเสนอผลงานที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องตามที่กำหนด เข้าร่วมจัดแสดงผลงานโดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมร่วมจัดนิทรรศการได้ทาง   www. inventorday.nrct.go.th

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญและรายละเอียดโครงการ

ขอความกรุณาส่งแบบนำเสนอผลงานมายังฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช.หรือทางอีเมล์ inventorday.rekm@nrct.go.th  ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผลงานภายในเดือนธันวาคม 2561 ทาง  www. inventorday.nrct.go.th

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.02 579 2288, 02 561 2445 ต่อ 525

โทรสาร 02 579 2288

นางสาวกนกพร ทองบ้านเกาะ  และนางสาวอรพินท์ แย้มละออ