สวพ.ประกาศรับข้อเสนองบประมาณเงินรายได้ 2563ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 ดังเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้นักวิจัยในสังกัดหน่วยงานทราบ และ    หากประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ขอให้หน่วยงานรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยฯ ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

*ผู้ส่งข้อเสนอจะต้องนำเข้าแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเงินรายได้เข้าสู่ระบบ DRMS ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561* จากนั้นพิมพ์ข้อเสนอโครงการจากระบบ ส่งให้ต้นสังกัด เพื่อส่งมายังสวพ. ต่อไปนี้

เกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

(1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

 
คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย
  เพื่อให้การพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ จากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. หัวหน้าโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เท่านั้น
 2. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียง 1 โครงการ และมีผู้ร่วมวิจัยได้ไม่เกิน 2 คน
 3. หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องเป็นผู้ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยใด ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนับถึงวันที่ประกาศผลการได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 4. หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลผลิต และผลลัพธ์ของงานวิจัยตามที่ได้ระบุไว้ใน สวพ.14 ของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ นับจนถึงวัน ลงนามในสัญญารับทุน
 5. หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด
 6. บุคลากรสายสนับสนุน สามารถเสนอโครงการวิจัย ในประเภททุนส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) เท่านั้น
 7. หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างได้รับอนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 1. ประเภททุน

                   2.1 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

สนับสนุนทุนวิจัย 4 กลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่

 1. เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
 2. การสร้างองค์ความรู้
 3. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 4. งานสร้างสรรค์

                         2.1.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เสนอโครงการวิจัย ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

 1. หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เท่านั้น
 2. หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยงบประมาณใด ๆ ในนามสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 3. หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่มีประสบการณ์เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

                         2.1.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน

งบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่เกิน 40,000 บาท และงบประมาณจะต้องชัดเจนสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานวิจัยที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงานวิจัย (ข้อ 3)

                   2.2 ทุนงานวิจัยชั้นเรียน

สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ ได้ทำงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                         2.2.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เสนอโครงการวิจัย ทุนงานวิจัยชั้นเรียน

 1. หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เท่านั้น
 2. หัวหน้าโครงการวิจัย ที่ไม่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องมีที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

                         2.2.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน

งบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่เกิน 30,000 บาท และงบประมาณจะต้องชัดเจนสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานวิจัยที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงานวิจัย (ข้อ 3)

                   2.3 ทุนส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

สนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ได้มีการทำวิจัยสถาบัน โดยการทำวิจัยสถาบัน หมายถึง การดำเนินการเพื่อมุ่งศึกษา หาคำตอบที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับภารกิจ และได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ แก้ปัญหาหรือเพื่อวางแผนพัฒนาองค์กร ตลอดจนพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุง และพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หรือพัฒนามหาวิทยาลัย

                         2.3.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เสนอโครงการวิจัย ทุนส่งเสริมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

 1. หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานราชการ (สายสนับสนุน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เท่านั้น
 2. หัวหน้าโครงการวิจัย ที่ไม่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องมีผู้ร่วมวิจัย  หรือที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

                         2.3.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน

งบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่เกิน 30,000 บาท และงบประมาณจะต้องชัดเจนสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานวิจัยที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงานวิจัย (ข้อ 3)

                   2.4 ทุนทั่วไป

สนับสนุนทุนวิจัย 4 กลุ่ม ที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ได้แก่

 1. เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
 2. การสร้างองค์ความรู้
 3. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 4. งานสร้างสรรค์

                         2.4.1 คุณสมบัติเฉพาะของผู้เสนอโครงการวิจัย ทุนทั่วไป

 1. หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) หรือนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เท่านั้น
 2. หัวหน้าโครงการวิจัยที่มีประวัติการนำผลลัพธ์จากงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ และใช้ประโยชน์ได้อย่างชัดเจน จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาสนับสนุนทุน โดยแนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
 3. หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยงบประมาณเงินภายนอก               ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2562

                         2.4.2 งบประมาณที่ให้การสนับสนุน

งบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่เกิน 100,000 บาท และงบประมาณจะต้องชัดเจนสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานวิจัยที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงานวิจัย (ข้อ 3)

 1. เกณฑ์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงานวิจัย

ผู้รับทุนจะต้องมีผลผลิต/ผลลัพธ์ของงานวิจัย ที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

 1. งบประมาณไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมผลงานอื่น ๆ (ถ้ามี)
 2. งบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำผลงานไปเผยแพร่ในระดับหน่วยงาน หรือสู่สาธารณชน หรือถ่ายทอดสู่ชุมชน ในรูปของการจัดแสดง การฝึกอบรม หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือนำผลงานไปร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้
 3. งบประมาณมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) เป็นผู้พิจารณา หรือผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา หรือจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ/นานาชาติ
 4. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
 5. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์มที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด โดยสามารถ             ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.ird.rmutr.ac.th/blog/2018/09/27/br-2563/
 6. นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ http://rmutr. drms.in.th/. และพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยจากระบบ DRMS จำนวน 3 ชุด/โครงการ ส่งหน่วยงาน ต้นสังกัดรวบรวม
 7. ** กรณีติดปัญหาในลงระบบ ให้ส่งไฟล์ข้อเสนอโครงการ ประเภท.docx มายัง อีเมล yanisa.p@rmutr.ac.th แจ้งติดปัญหาการลงข้อเสนอเงินรายได้ 2563 พร้อมแจ้งปัญหาที่เกิดระหว่างลงข้อมูล**
 8.  หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย และสรุปจำนวนโครงการวิจัย             จัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ถือตามวันที่ประทับตราหนังสือรับที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่นำเข้าข้อมูล           ในระบบ DRMS ไม่ครบถ้วน และไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
 10. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่หัวหน้าโครงการวิจัยไม่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และไม่ได้นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนด
 11. หลักเกณฑ์การพิจารณา

ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และคณะอนุกรรมการวิจัย              จะถือเป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0 2441 6059 ต่อ 2425, 081-2568595 (ผู้ประสานงานศิรินภา ขาวผ่องอำไพ และญานิศา    โพธิ์ไพชยนต์)