โครงการ การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยทุกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ในเรื่องการบริหารจัดการงานวิจัย ระเบียบการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย เอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัย การสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และปฏิทินการดำเนินการวิจัยเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี แรงจูงใจในการดำเนินงานวิจัยแก่นักวิจัย กระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพและเกิดการประดิษฐ์ คิดต้น นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการให้นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการฯ ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดกำหนดการ