ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 8

สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเชื่อมสากล ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “promote and Ensure the Quality of Welding Education in the Region”  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่าย ขยายองค์ความรู้ทางด้านการเชื่อมและสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจทั่วไป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมด้งกล่าว ผู้ได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา ดูรายละเอียดได้ที่ https://iiwap2019.com/  และ https://www.facebook.com/iiwcongressap2019/

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ