การจัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม Full Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563 เป้าหมาย 1-4


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Proposal)
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 – 2

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ดำเนินการรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) และสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (nrms) แล้วนั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม (Full Proposal) ผ่านระบบ NRMS หว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2561 – 2 พฤศจิกายน 2561 และนำส่งเอกสารแผนงานฉบับเต็มที่พิมพ์จากระบบ NRMS ผ่านต้นสังกัดแล้วมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

1. ดาวน์โหลดผลการพิจารณาทั้งหมด

2. ดาวน์โหลดรายชื่อแผนบูรณาการและรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณา Concept paper เป้าหมายที่ 1-2

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประกาศให้อาจารย์ นักวิจัยเสนอรายชื่อข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 3-4 ที่ผ่านมา (สิ้นสุดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561) นั้น

ขอให้อาจารย์ และนักวิจัยดำเนินการตรวจสอบรายชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ และงบประมาณที่ได้แจ้งมาสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม (Full Proposal) ผ่านระบบ NRMS หว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2561 – วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และนำส่งเอกสารแผนงานฉบับเต็มที่พิมพ์จากระบบ NRMS ผ่านต้นสังกัดมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

*ห้ามเปลี่ยนชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ และงบประมาณ* ในการจัดทำ Full Proposal

*ดาวน์โหลดรายชื่อแผนบูรณาการและรายชื่อโครงการ เป้าหมายที่ 3-4

  • ตรวจสอบรายชื่อแผนบูรณาการและโครงการตามเป้าหมายที่ส่งไปก่อนหน้า ในเมนู เป้าหมายที่ 1-2 และ เป้าหมายที่ 3-4
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Full Proposal ตามประเภทที่ได้เสนอไปก่อนหน้า ที่เมนู แบบฟอร์ม FULL PROPOSAL
  • จัดทำไฟล์ Full Proposal กรณีมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน ให้จัดทำเอกสารชี้แจ้งตามแบบฟอร์มที่ 6 มาด้วย
  • นำแบบฟอร์ม Full Proposal เข้าสู่ระบบ NRMS (คู่มือ NRMS เสนอของบบูรณาการ 63_นักวิจัย) ตั้งแต่บัดนี้ – 2 พฤศจิกายน 2561
  • พิมพ์ แบบฟอร์ม Full Proposal จากระบบ NRMS จำนวน 6 ชุด เซ็นต์กำกับจริงทุกชุดและ นำส่งต้นสังกัด
  • ต้นสังกัดทำบันทึกข้อความพร้อมส่งแบบฟอร์ม Full Propasal เป้าหมายที่ 1-4 มายัง สวพ. ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
แบบฟอร์ม
1 แบบเสนอแผนบูรณาการ ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 ดาวน์โหลด
4 แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ดาวน์โหลด
5 มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย) ดาวน์โหลด
6 เอกสารชี้แจงการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ/คำแนะนำ/อื่นๆ จากข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ดาวน์โหลด
คู่มือ
1 คู่มือ แบบเสนอแผนบูรณาการ ดาวน์โหลด
2 คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) ดาวน์โหลด
3 คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4 ดาวน์โหลด
4 คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ ดาวน์โหลด
เอกการที่เกี่ยวข้อง
1  ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมฯ 2563.pdf ดาวน์โหลด
2  กรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
3 Societal Readiness Level-SRL ดาวน์โหลด
4 Technology readiness level– TRL ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียด

ญานิศา /ศิรินภา 02 441 6060 หรือ 2425