สวพ.กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2562

rmutr_irdpr01112561

กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2562

ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดของท่าน ที่มีความประสงค์ จะส่งผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ หรือเพื่อขอรับเงินอุดหนุนไปนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ให้จัดทำ คำขอรับเงินสนับสนุนหรือขอรับเงินอุดหนุน ตามแบบฟอร์ม สวพ.11.1 หรือ สวพ.11.2 แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา http://www.ird.rmutr.ac.th (เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร)

หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02 441 6060 หรือ 2425 นางสาวพัชรี สุขสมัย ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับต้องผ่านการพิจารณาจากคณบดี/รองคณบดีประจำพื้นที่ ที่กำกับดูแลหน่วยงาน กรณีตรวจสอบเอกสารพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งวาระคืนแก้ไข และจะรับวาระคืนที่แก้ไข ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

หากระเบียบวาระที่ส่งมาภายหลังกำหนดการนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการจะนำเข้าที่ประชุมรอบถัดไป