สถาบันวิจัยและพัฒนา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี จำนวน 1 อัตรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง         นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงาน       สถาบันวิจัยและพัฒนา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. เพศชาย/หญิง (ถ้าเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (Word, Excel,

Power point)  และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานได้เป็นอย่างดี

 1. มีความรู้เบื้องต้นด้านการจัดทำฐานข้อมูล และการใช้โปรแกรมกราฟฟิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. รับผิดชอบการจัดทำเอกสารรายงานประจำปี และจดหมายข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 2. รับผิดชอบจัดทำและออกแบบเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 3. ช่วยประสานงาน วิเคราะห์ ออกแบบ เอกสารทุกประเภทของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 4. งานจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัย งานวิจัย และระบบสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 5. ประสานงานการจัดทำมาตรฐานงานวิจัย และจรรยาบรรณนักวิจัยของหน่วยงาน
 6. ดูแลประสานระบบ DRMS เพื่อช่วยจัดการงานวิจัยในมหาวิทยาลัย
 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 2. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
 7. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

 1. 1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 16 พฤศจิกายน 2561 (ช่วงเช้า) เวลา 09.00 – 12.00 น. และ

(ช่วงบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 1. สมัครได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วิธีการคัดเลือก

สัมภาษณ์ และทดสอบปฏิบัติ

การประกาศคัดเลือก

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.ird.rmutr.ac.th
 2. 2. กำหนดการคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้

ให้ผู้สมัครมารายงานตัว เวลา 09.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.ird.rmutr.ac.th โดยให้มารายงานตัวที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561                 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 หมู่ 3                ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เวลา 08.30 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เลขที่ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2421