ทุน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง แก้ไขการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย

ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล

และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) โครงการเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เป้าหมายรวมของการให้ทุนภายใต้ทุนท้าทายไทย

เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนการแก้ปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการระดมทรัพยากรเข้าสู่การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ที่เป็นรูปธรรมของพื้นที่ ตลอดจนทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้กับจังหวัดในการวางแผนและบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง สำหรับโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำ  นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีเป้าหมายที่ได้จากการสรุปจากเวทีระดมความคิดร่วมกันคือ “สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีเกษตรริมน้ำ”

ทุนวิจัยและวงเงินงบประมาณที่ให้การสนับสนุน

งบประมาณที่ให้การสนับสนุน โครงการละไม่เกิน 200,000 บาท

กรอบวิจัย 5 ด้าน ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

กรอบที่ 1 การออกแบบสร้างสรรค์ภายใต้อัตลักษณ์ชุมชน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกบรรจุภัณฑ์ การออกแบบภูมิทัศน์ งานสร้างสรรค์ รูปภาพ ปูนปั้น          ที่สะท้อนถึงกลิ่นไอของมหาสวัสดิ์ และเอกลักษณ์ของเรื่องราวประวัติศาสตร์

กรอบที่ 2 นวัตกรรมการจัดการเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่

          การคมนาคมขนส่ง การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว เพิ่มคุณค่าและมิติใหม่   ของชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์

กรอบที่ 3 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

          การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากผักตบชวา

          กรอบที่ 4 นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

          การพัฒนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมการจัดการทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายรายได้สู่ชุมชน เช่น บัว ฟักข้าว ผักตบชวา ผลไม้พื้นถิ่น

          กรอบที่ 5 กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อสร้างเสริมความสามัคคี

การจัดระบบข้อมูลการท่องเที่ยว กิจกรรมชุมชน พัฒนาต่อยอดในกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน การบริหารจัดการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมความสามัคคี

ลักษณะของโครงการที่จะให้การสนับสนุน

5.1 ต้องมีชุมชนหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับประโยชน์ที่ชัดเจน และระบุกระบวนการที่จะทำงานร่วมกับภาคีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.2 ให้ระบุผลลัพธ์ที่คาดหวังที่ชัดเจน ทั้งผลเชิงวิชาการ/องค์ความรู้ และผลเชิงสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมที่ชุมชนหรือหน่วยงานจะเอาไปใช้

5.3 การเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนหรือบริการวิชาการ หรือการสร้างนักวิจัยใหม่

5.4 ข้อเสนอโครงการที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ผู้รับทุนจะต้องปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอโครงการก่อนการอนุมัติให้ทุนสนับสนุนการวิจัย

5.5 ผู้รับทุนจะต้องดำเนินการลงนามในสัญญารับทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับแจ้งการอนุมัติให้ทุน

คุณสมบัติของผู้เสนอขอรับทุน

6.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานวิทยาลัย ในสายวิชาการ รวมถึงนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เท่านั้น

6.2 ผู้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียง ๑ โครงการ และมีผู้ร่วมวิจัยได้ไม่เกิน 2 คน

6.3 หัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องเข้าร่วมอบรม/นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตามระยะเวลาที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดอย่างเคร่งครัด

การส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) / ข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)

ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการ

1 ขั้นตอนการเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)

– ผู้เสนอโครงการส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ความยาวไม่เกิน 10 หน้า          ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561”

2 ขั้นตอนการเสนอข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)

– ผู้เสนอโครงการที่เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ส่งข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

การส่งข้อเสนอโครงการ (Full Proposal)

– ผู้สนใจสามารถสามารถ Download แบบฟอร์มเอกสาร ได้ที่ http://www.ird.rmutr.ac.th/ blog/2018/11/16/budgetabc62/ ให้จัดทำข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) โดยใช้ Font TH Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด 16 และมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อตามที่กำหนด

– หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ ที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือรองคณบดีประจำพื้นที่ (แล้วแต่กรณี)

– ข้อเสนอโครงการที่มีการลงนามผู้เสนอโครงการ จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลเอกสารเชิงหลักการ (MS word, Pdf) จำนวน 1 แผ่น

– ขอสงวนสิทธิในการรับพิจารณาเฉพาะเอกสารต้นฉบับที่นำส่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไขและหากพ้นกำหนดถือว่าเป็นโมฆะ

– การส่งเอกสาร ให้ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น

– ขอสงวนสิทธิไม่ส่งคืนข้อเสนอโครงการวิจัยของผู้ไม่ได้รับทุน โดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอโครงการวิจัยดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสมกมล ภัทรกิจโสภณ โทร. 0 2441 6060 เบอร์ภายใน  2425

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย