รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา                  ปฏิบัติงานที่   สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

1

นางสาวเสาวนีย์  ไหลสุพรรณวงค์

2

นางสาวพัฒนิดา  พุ่มชูแสง

3

นางสาวสุนิสา     จิตมณี

 

การมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดนี้ จะถือว่าสละสิทธิ์

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เลขที่ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

ในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2421

ดาวน์โหลด ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก