ประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางการศึกษา The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้ที่

https://www.psued.org/  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้าประชุมขอให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช

โครงการจัดตั้งสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074 289211-2 โทรสาร 074 289228

E-mail: wilailuck.p@psu.ac.th