การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ Sus-LaB 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ Hsiuping University 0f Science & Technology ไต้หวัน กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 (3rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life & Business: Sus-LaB 3) ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ณ Hsiuping University of Science & Technology ไต้หวัน เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิต เผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ

ศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อ (Abstract) หรือส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอและตีพิมพ์ลงใน HSIUPING JOURNAL  ดูรายละเอียด https://suslab3.hust.edu.tw/ ปิดรับบทคัดย่อ 3 มกราคม 2562