ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th ICADA 2019-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 8 ปี 2019 The Eighth International Conference on Advancement 0f Development Administration 2019-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 8th ICADA 2019-SSIS) ในหัวข้อ “The multidisciplinary Edge in the Disruptive World” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 23- 25 พฤษภาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ขอเชิญบุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาร่วมส่งบทคัดย่อ/บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอในการประชุม ดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ www.ICADA2019.NIDA.AC.TH และสอบถามได้ที ICADA4PAPERS@GMAIL.COM

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ

สำนักงานอธิการบดี กองงานผู้บริหาร

โทร. 02 727 3325-6 ,02 727 3612

โทรสาร 02 375 3985