สกอ.ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องประเทศประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและลดการนำเข้าของกองทัพ โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการจนถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561 

อาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการให้จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 15 เล่ม พร้อมข้อมูลในรูปแบบของซีดี จำนวน 15 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ทั้งทางไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 

กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

หมายเลขโทรศัพท์ 02 610 5330