สวพ.สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรสายวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความเชี่ยวชาญบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

ขอให้บุคลากรสายวิชาการบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร ลงในแบบสำรวจความเชี่ยวชาญบุคลากร (ออนไลน์) ได้ที่ https://goo.gl/forms/rX71DfD1NmIgSeIr2  ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่กรอกแล้ว ดูตารางสรุป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

คุณสมกมล โทร. 02 441 6060 หรือ 2425