การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21” Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty-First Century IDTS21  วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาล้ยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานได้ทางอีเมล research@bkkthon.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 800 6800 ต่อ 1403

ดาวน์โหลดบันทึกข้อความ