การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Global Digital Society: Impacts on Humanities and Social Sciences”  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยบทความฉบับสมบูรณ์จะได้รับการประเมินคุณภาพจากองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ บทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับให้ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม และบทความที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รบการคัดเลือกจะได้รบการตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (TCI กลุ่มที่ 1 )