วารสาร กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารย์หนังสือ

วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารย์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการวิทยุคมนาคม หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบทวิจารย์หนังสือ

โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสาร จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ  10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

ดาวน์โหลดรายละเอียด บันทึกข้อความ

สอบถามรายละเอียด

สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ

โทรศัพท์ 02 670 8888 ต่อ 3243

โทรสาร 02 271 4228

อีเมล nbtc_academy@nbtc.go.th