ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. หรือ กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกับการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น.  – 15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในวันเวลาสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมส่งกลับมายัง สวก. ทางโทรสารหมายเลข 02 579 7693 หรือลงทะเบียนทางเว็บไซต์ที่ www.arda.or.th ภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2562

ดาวน์โหลด  บันทึกข้อความ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักสนับสนุนงานวิจัย

โทร 02 579 7435 ต่อ 3219 สุภา