ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการคุรุสภา 2562

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภาประจำปี 2562

ลักษณะผลงานวิจัยที่เปิดรับ

1. เป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และนำไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา

2. เป็นผลงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จในระหว่างพ.ศ 2559 ถึง 2562

3. ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

4. ไม่เป็นผลงานวิจัยที่เคยได้รับรางวัลผลงานวิจัยของโฆษณามาก่อน เว้นแต่เป็นผลงานวิจัยที่ทำขึ้นใหม่โดยได้มีการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเดิม

5. ไม่เป็นผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผู้อื่น

6. กรณีงานวิจัยที่ทำเป็นคณะหรือหลายคน ผู้ส่งผลงานวิจัยต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่กำหนด และเป็นผู้วิจัยหลักมีสัดส่วนการทำวิจัยไม่น้อยกว่า 60%

ปิดรับผลงานวิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

กลุ่มส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และใช้ประโยชน์งานวิจัย

โทร. 02 039 5547

โทรสาร 02 039 5650