ขอเชิญเขียนบทความวิชาการ วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญเขียนบทความวิชาการ วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย โดยบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป และได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งดัชนีในฐานข้อมูลสากลตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ 2556 ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ

สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุทัศน์แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฝ่ายฝึกอบรม

อีเมล : arm_nb080@hotmail.com

facebook www.facebook.com/arm.red.94