ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ ในวารสารสาระคาม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทำวารสารสาระคาม โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิจัยสถาบัน การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร การพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการของบุคลากร และกำหนดเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน)

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ เพื่อรับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เพื่อให้การเผยแพร่บทความเป็นที่ยอมรับ และวารสารสาระคามได้ถูกจัดคุณภาพให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ในฐานข้อมูล TCI สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และข้อเสนอแนะการเขียนบทความได้ที่ http://journal.msu.ac.th/  และสามารถส่งบทความมาได้ที่ sarakhamjournal@hotmail.com

ดาวน์โหลด บันทึกข้อความ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานวารสาร กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ /โทรสาร 043 754416