เอกสารประกอบการบรรยาย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 2562

โครงการ >> การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

25-26 มีนาคม 2562 ณ  อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ ประเด็นสำคัญในการเขียนข้อเสนอและแนวทางการประเมินโครงการ โดย
ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1. ข้อพิจารณาสำหรับ การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย

2. Significances of doing research กับบทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวทางและนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

เรื่อง หลักการเขียนและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ เพื่อเสนอขอรับทุนวิจัยงบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสำคัญและหลักการเขียนวิจัยเพื่อขอรับการรับรองฯ

2.formSubmission thai

4.1.ParticipantInformationSheetOver18

4.4.ParticipantInformationSheet7-12

4.5.InformedConsent7-12

4.10.InformedConsent13-17

 


โครงการ >> การเผยแพร่งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์   วันที่ 19 มีนาคม 2562 I อาคารสิรินธร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

นางสาวเบญจมาศ ตีระมาศวญิช ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

1. การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

2. ตัวอย่างกรณีศึกษา งานวิจัยกับการใช้ประโยชน์