Category ทุน/เสนอของบประมาณ

ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับทุนจากโครงการชุมชนไม้มีค่า

วช.เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัยและการรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย : โครงการชุมชนไม้มีค่า

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2194  ปิดรับข้อเสนอโครงการวันที่ 22 เมษายน 2562

ดาวน์โหลด ...

Read More

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2562-2563

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 ตามยุทธศาสตร์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยส่งเอกสารโครงการมาที่สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์การเลือก  กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ลาดขวัญ อ.เมือง จ...

Read More

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมให้ทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโยบายการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/ โครงการทั่วไป/ ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 ตามยุทธศาสตร์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ขอเชิญผู้สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการวิจัย/โครงการทั่วไปฯ

โดยส่งเอกสารโครงการมาที่สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์การเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลลา...

Read More

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังข้อเสนอแนะการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังข้อเสนอแนะการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล
และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561

ในวันที่ 21 ม.ค. 2562 ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี เวลา 9.00 น. – 16.30 น.

กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)...

Read More

ขอเชิญร่วมงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ และดอกพญาเสือโคร่ง”

กรมวิชาการเกษตรสถาบันวิจัยพืชสวนศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กำหนดจัดงานตามรอยตำนานกาแฟและดอกพญาเสือโคร่งระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มุ้งเน้นให้เกิดการร่วมมือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากนิทรรศการฐานเรียนรู้ แปลงต้นแบบรวมทั้งการเสวนาสู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่างเป็นระบบ ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช...

Read More

ทุน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง แก้ไขการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย

ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล

และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)...

Read More

การจัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม Full Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563 เป้าหมาย 1-4


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Proposal)
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 – 2

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน...

Read More

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 2562

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

และทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน...

Read More

สวพ.ประกาศรับข้อเสนองบประมาณเงินรายได้ 2563ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 ดังเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเ...

Read More