Category ทุน/เสนอของบประมาณ

ขอเชิญร่วมงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ และดอกพญาเสือโคร่ง”

กรมวิชาการเกษตรสถาบันวิจัยพืชสวนศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กำหนดจัดงานตามรอยตำนานกาแฟและดอกพญาเสือโคร่งระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มุ้งเน้นให้เกิดการร่วมมือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากนิทรรศการฐานเรียนรู้ แปลงต้นแบบรวมทั้งการเสวนาสู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่างเป็นระบบ ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช...

Read More

ทุน การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เรื่อง แก้ไขการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนวิจัย

ภายใต้ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล

และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)...

Read More

การจัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม Full Proposal แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563 เป้าหมาย 1-4


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการเชิงหลักการ (Concept Proposal)
แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 เป้าหมายที่ 1 – 2

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน...

Read More

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 2562

ประกาศการให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

และทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุน...

Read More

สวพ.ประกาศรับข้อเสนองบประมาณเงินรายได้ 2563ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 ดังเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเ...

Read More

ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยโดยใช้ข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับต่างๆ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

Read More

สวพ.การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)


1. ลักษณะข้อเสนอการวิจัย
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย ...

Read More

สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 3 ประเภททุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (สกว...
Read More

สวพ.เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัยตามแบบเงินรายได้ ว-งรด. (2562) จำนวน 3 ชุด
ส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้...

Read More