Category ประชุมวิชาการ

ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0”

วช.กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั้ง และยั่งยืน” มีกำหนดจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0” วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น...

Read More

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21” Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty-First Century IDTS21  วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาล้ยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ...

Read More

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Distance Learning Research and innovation for Digital Society

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ UNESCO Bangkok จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Distance Learning Research and innovation for Digital Society ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 4 ข้อ ได้แก่ Trend analysis in Distance Learning disruptive innovation in Distance Learning Subject Research on Distance Learning and Right from the Development for Digital Societ...

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา (PSPARN) ครั้งที่ 3

ภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ประกอบด้วย 6 สถาบัน  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 3  ภายใต้หัวข้อหลัก รัฐปั่นป่วน : กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ในยุค Disruption ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ...

Read More

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 “ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล : Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ...

Read More

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

วช.กำหนดจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 มีกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดังนี้

  1. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3-6  กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ...
Read More

การประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์” 2019 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ดูรายละเอียด และลงทะเบียน...

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเซียอาคเนย์ 2562

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ร่วมกับภาคีความร่วมมือทางวิชาการ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเซียอาคเนย์ 2562 ครั้งที่ 6 (The 6th SAU National Interdisiplinary Conference 2019,(SAUNIC 2019) ในวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี ภายใต้กรอบแนวคิด “จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมทางด้านสังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี” (From Research to Innovation in Social Science and Technology)...

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

มหาวิทยาลัยคริสเตียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาลัยแสงธรรม และวิทยาลัยทองสุข กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง “ก้าวล้ำนวัตกรรมวิจัยและดิจิทัลเพื่อสังคมสุขภาพ” ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น...

Read More

การประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกำหนดจัด “งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 (The 1st New Education Paradigms Conference : NEPCon) ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จ...

Read More