Category ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การพัฒนาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอกเครือข่าย มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่...

Read More

ขอเชิญร่วมงาน “ตามรอยตำนานกาแฟ และดอกพญาเสือโคร่ง”

กรมวิชาการเกษตรสถาบันวิจัยพืชสวนศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ กำหนดจัดงานตามรอยตำนานกาแฟและดอกพญาเสือโคร่งระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิก้าของกรมวิชาการเกษตรให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย มุ้งเน้นให้เกิดการร่วมมือถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากนิทรรศการฐานเรียนรู้ แปลงต้นแบบรวมทั้งการเสวนาสู่เกษตรกรผู้ผลิตอย่างเป็นระบบ ...

Read More

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยบูรพากำหนดจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 (The 7th 2019  Burapha University International Conference on Interdisciplinary Research) ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม พ.ศ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่ 6

วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่ 6 ประจำปี พศ. 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พศ...

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 “The Frist National and International Conference of Kalasin University 2019 : Innovation of Science and Social Science for Sustainability (2019 KSUC)” ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และส่งบทความออนไลน์ได้ที่ ...

Read More

ประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่า หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการทางการศึกษา The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้ที่...

Read More

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ Sus-LaB 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประเทศไทย ร่วมกับ Hsiuping University 0f Science & Technology ไต้หวัน กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 (3rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life & Business: Sus-LaB 3) ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2562 ณ Hsiuping University of Science & Technology ไต้หวัน เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิต เผยแพร่งานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 9

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “Social Innovation: นวัตกรรมเพื่อสังคม” ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ...

Read More

ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562

ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562

          วช...

Read More

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาประเทศไทย 4...

Read More