Category ประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารไต้หวัน (Food Industry Research and Development Institute; FIRDI) จัดประชุมวิชาการนานาชาติ วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อพัฒนาและยกระดับงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและความอัจฉริยะของประเทศและได้รับเกียรติจาก Keynote Speakers และ Invited Speakers ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาบรรยายเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารและมีการนำเสนอผลงานวิจัยในกลุ่มต่างๆได้แก่ ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจ้งกรอบการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. หรือ กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกับการวิจัย สวก. ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 8.30 น.  – 15.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในวันเวลาสถานที่ดังกล่าวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมพร้อมส่งกลับมายัง สวก...

Read More

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการคุรุสภา 2562

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภาประจำปี 2562

ลักษณะผลงานวิจัยที่เปิดรับ

1. เป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และนำไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา

2. เป็นผลงานวิจัยที่ทำแล้วเสร็จในระหว่างพ.ศ 2559 ถึง 2562

3...

Read More

ขอเชิญรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0”

วช.กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั้ง และยั่งยืน” มีกำหนดจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “ก้าวทันโลกด้วยมาตรฐานการวิจัย Thailand 4.0” วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น...

Read More

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21” Innovation for the Development of Thai Society in the Twenty-First Century IDTS21  วันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม ชั้น 1 และชั้น 2 มหาวิทยาล้ยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ...

Read More

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Distance Learning Research and innovation for Digital Society

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับ UNESCO Bangkok จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Distance Learning Research and innovation for Digital Society ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2562 ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 4 ข้อ ได้แก่ Trend analysis in Distance Learning disruptive innovation in Distance Learning Subject Research on Distance Learning and Right from the Development for Digital Societ...

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา (PSPARN) ครั้งที่ 3

ภาคีเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ประกอบด้วย 6 สถาบัน  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการเครือข่ายการศึกษา วิจัยและความสัมพันธ์ทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (PSPARN) ครั้งที่ 3  ภายใต้หัวข้อหลัก รัฐปั่นป่วน : กระแสการเมือง ระบบโลก และการบริหารภาครัฐ ในยุค Disruption ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน พ.ศ...

Read More

การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 “ความพลิกผันของศาสตร์มนุษย์และสังคมในยุคดิจิทัล : Humanities and Social Sciences Disruption in the Digital Era” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ...

Read More

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

วช.กำหนดจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562 มีกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษาดังนี้

  1. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3-6  กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ...
Read More

การประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์” 2019 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2562 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ในระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ดูรายละเอียด และลงทะเบียน...

Read More