Category ไม่มีหมวดหมู่

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, National Defence University of Malaysia จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Global Digital Society: Impacts on Humanities and Social Sciences”  ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ...

Read More

ประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย จัดการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ “ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ

ขอเชิญบุคลากรอาจารย์นักวิจั...

Read More

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมให้ทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562-2563

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก มีนโยบายการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย/ โครงการทั่วไป/ ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 ตามยุทธศาสตร์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ขอเชิญผู้สนใจขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการการวิจัย/โครงการทั่วไปฯ

โดยส่งเอกสารโครงการมาที่สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์การเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลลา...

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 (The 4th KRU National Academic Conference) “ยุทธศาสตร์ใหม่กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย” ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ขอเชิญอาจารย์นักวิจัยนักวิชาการและนักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและส่งบทความเข้าร่วมโดยลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ ...

Read More

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศมีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ห้วงเดือนกุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2562 จำนวน 6 รายการประกอบด้วย

5th National and International Conference on Administration  11-12 ก.พ. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร,กทม, อีเมล nicam.psaku@hotmail...

Read More

สถาบันพัฒนาวิชาการประปาเปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา (MWA Waterworks Institute of Thailand: M-WIT) ภายใต้การกำกับของการประปานครหลวง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่  18 ธันวาคม 2561- 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรอบการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม แบบบูรณาการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ที่ ...

Read More

สวพ.สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรสายวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความเชี่ยวชาญบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

ขอให้บุคลากรสายวิชาการบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร ลงในแบบสำรวจความเชี่ยวชาญบุคลากร (ออนไลน์) ได้ที่ ...

Read More

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)  ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนภายใต้โครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร

สอบถามรายละเอียด

กองการต่...

Read More

วช.สำรวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2561 (ทุกทุนวิจัย) 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.  สำรวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้ที่มีรายชื่อในโครงการประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ให้กรอกข้อมูลลงใน Google Form ที่ลิงค์ด้านล่าง...

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การพัฒนาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอกเครือข่าย มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่...

Read More