Category ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 8

สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย (Welding Institute of Thailand-WIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับอนุมัติจากสถาบันการเชื่อมสากล ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “promote and Ensure the Quality of Welding Education in the Region”  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม พ.ศ...

Read More

โครงการ การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจ้งและทำความเข้าใจนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยทุกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562...

Read More

สวพ.ประกาศรับข้อเสนองบประมาณเงินรายได้ 2563ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2561 ดังเกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่แนบมาพร้อมนี้

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเ...

Read More

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

rmutr_ird_pr190961-4

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
จากผลงาน “การพัฒนาแบบจำลองเพื่อประเมินโอกาสเกิดดินถล่มและจัดทำแผนที่แสดงโอกาสเกิดดินถล่มเนื่องจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”...

Read More

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

rmutr_ird_pr190961-2

ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ
รองอธิการบดี (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทสปาจากทรัพยากรพื้นถิ่นด้วยกลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ที่มีโครงสร้างการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน”...

Read More

สวพ.การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

เกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)


1. ลักษณะข้อเสนอการวิจัย
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย ...

Read More

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา ThaiEdResearch

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdSesearch” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยแบ่งประเภทงานวิจัยเป็น 12 หมวดหมู่ เช่น นโยบายการศึกษา หลักสูตรและการเรียนรู้ เทคโนโลยีการศึกษาฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นแก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นักวิจัยทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ ...

Read More

สกอ.ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าสู่โครงการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญส่งผลงานวิจัย เข้าสู่โครงการ ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ Research Gap Fund-TED Fund

ซึ่งเป็นการส่งเสริม ให้เกิดการต่อยอด และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สอดคล้องตามนโยบายประเทศไทย 4.0
สกอ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “A Changing World And Business Adaptation” ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-17.00 น...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย”ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น...

Read More