Category ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเรื่อง “A Changing World And Business Adaptation” ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-17.00 น...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย”ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562 เรื่อง นวัตกรรมการวิจัย รับใช้สังคม ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.30 น...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ Nano Thailand2018

สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NanoThailand2018 (The 6th Thailand International Nanotechnology Conference 2018) การจัดงานครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด “From Frontier Research to International and Commercialization” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี...

Read More

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (The 13th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2018 on Research and Innovations for Thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น...

Read More

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ม.เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15  ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  ขอเชิญผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัย โดยสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ม...

Read More

นักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563

ให้ดำเนินการ รวมกลุ่มจัดส่งชื่อแผนโครงการ หัวหน้าแผนโครงการ พร้อมด้วยรายชื่อ โครงการที่อยู่ภายใต้แผน

มาทางอีเมล ird.r@rmutr.ac.th ภายในวันที่ 6 ส.ค. 2561

โดย มีแบบฟอร์ม 2 ฟอร์ม

  1. Concept-Paper แผนโครงการ สำหรับ ผู้อำนวยการแผน โดย ผอ.แผนมีหน้าที่รวบรวมรายชื่อโครงการ พร้อมไฟล์ Concept-Paper โครงการเดี่ยว ของสมาชิกภายในแผน ส่งอีเมลมายัง สวพ...
Read More

โครงการอบรมหลักสูตร “การวิจัยเชิงพื้นที่ และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราฃา”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “การวิจัยเชิงพื้นที่ และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราฃา”
ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บ...

Read More

แจ้งจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

Untitled-1-01

สวพ. ประชาสัมพันธ์ แจ้งจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยขอเชิญ ผู้อำนวยการแผน (เดิม) ในปีงบประมาณ 2562 และ ผู้ที่ประสงค์จะเสนอตัวเป็น ผู้อำนวยการแผน (ใหม่) ในปีงบประมาณ 2563
ส่ง แบบฟอร์ม การจัดทำแผนงานบูรณาการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563...

Read More

ประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018”

www.aca2018.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเซีย (Asia Color Association) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018″ ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา  โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ (Short abstract) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และบทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ (Full abstract) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยและติดตามรายละเอียดได้ที่ ...

Read More