Category ไม่มีหมวดหมู่

สวพ.สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญบุคลากรสายวิชาการ มทร.รัตนโกสินทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความเชี่ยวชาญบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

ขอให้บุคลากรสายวิชาการบันทึกข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร ลงในแบบสำรวจความเชี่ยวชาญบุคลากร (ออนไลน์) ได้ที่ ...

Read More

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)  ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุนภายใต้โครงการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

ดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร

สอบถามรายละเอียด

กองการต่...

Read More

วช.สำรวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561

อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2561 (ทุกทุนวิจัย) 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.  สำรวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยผู้ที่มีรายชื่อในโครงการประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ให้กรอกข้อมูลลงใน Google Form ที่ลิงค์ด้านล่าง...

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การพัฒนาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และบุคลากรของหน่วยงานภายในและภายนอกเครือข่าย มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่...

Read More

ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา symposium ครั้งที่ 11 เสริมพลังต่อยอดงานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนสู่ความยั่งยืนในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมน...

Read More

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายวิจัยดำเนินการพัฒนาบุคลากร วิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ลูกไก่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

Read More

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ Faculty of Defense Studies and Management National Defense University of Malaysia, Malaysia กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Global Digital Society: Impacts on Humanities and Social Sciences ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ...

Read More

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ในหัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม” ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก

ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมงานประชุมวิชา...

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 “The Frist National and International Conference of Kalasin University 2019 : Innovation of Science and Social Science for Sustainability (2019 KSUC)” ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2562 ณมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และส่งบทความออนไลน์ได้ที่ ...

Read More

ศจย.ประกาศให้ทุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบ ปี2561-2562

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ ปี พ.ศ. 2561-2562 โดยมีกำหนดเปิดรับข้อเสนอโครงการได้ถึงวันที 31 มกราคม 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.trc.or.th/ เมนูทุนวิจัย/หัวข้อนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่...

Read More