การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้กำหนดลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานวิจัย ที่มีรายละเอียดกรอบการวิจัย ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้

ลักษณะข้อเสนอการวิจัย

1.1 เป็นงานวิจัยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศทั้ง 4 เป้าหมาย ดังต่อไปนี้

เป้าหมายที่ 1  วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

เป้าหมายที่ 2  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมายที่ 3  วิจัยและพัฒนา เพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

เป้าหมายที่ 4  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.2 เป็นงานวิจัยที่มีเป้าหมายของผลผลิต และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง         มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย

1.3 ข้อเสนอโครงการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง จะต้องไม่อยู่ในข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย จากแหล่งทุนวิจัยอื่น

คุณสมบัติของผู้เสนอขอทุน

2.1 เป็นบุคลากรประจำสายวิชาการ หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและต้องมีสัดส่วนการทำงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551 – 2558

2.3 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา นับตั้งแต่วันที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยถึงวันที่โครงการวิจัยเสร็จสิ้น

2.4 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวได้ไม่เกิน 2 โครงการ

2.5 เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยได้ไม่เกิน 1 แผนงาน และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยในแผนงาน วิจัยได้ไม่เกิน 1 โครงการ

2.6 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ตามข้อ 2.4 และข้อ 2.5 รวมกันไม่เกิน 2 โครงการ

2.7 เป็นผู้ไม่ผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัย หรือจากแหล่งทุนวิจัยอื่น          ที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

ผู้เสนอขอทุนสามารถดาวน์โหลดประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย กรอบการวิจัย และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.ird.rmutr.ac.th เพื่อเตรียมร่างข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับนำข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบ NRMS

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

4.1 ผู้เสนอขอทุน นำข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม-วันที่ 15 กันยายน 2560 ทั้งนี้กำหนดวันอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จะแจ้งให้ทราบต่อไป

4.2 ผู้เสนอขอทุน จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยจากระบบ NRMS จำนวน 3 ชุด/โครงการ ส่งหน่วยงานต้นสังกัด ตามลำดับ

4.3 หน่วยงานต้นสังกัด ดำเนินการดังนี้

  1. รวบรวมเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด/โครงการ
  2. จัดทำบัญชีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย และสรุปจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัย ตามจำนวนเอกสารในข้อ 1.
  1. จัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของหน่วยงาน ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาโครงการวิจัยที่นำข้อเสนอโครงการวิจัยเข้าระบบ NRMS ไม่ครบถ้วน และส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0 2441 6059 ต่อ 2425, 081-256-8595 (นางสาวศิรินภา ขาวผ่องอำไพ และนางสาวญาณิศา โพธิ์ไพชยนต์) อีเมล ird.r@rmutr.ac.th


ไฟล์ template จะต้องใช้ Microsoft word 2007 ขึ้นไป (.docx)

– วิธีการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ nrms