สวพ.การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 2563 (เป้าหมาย 3-4)

**นักวิจัยต้องนำข้อเสนอโครงการเข้าระบบ nrms ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561**

ตรวจสอบรายชื่อแผนฯ และรายชื่อผู้ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่
https://goo.gl/T9ADAp

โดยต้อง login เข้าดู โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ex : name.xx@rmutr.ac.th

1. แบบเสนอแผนบูรณาการ  DOWNLOAD
2. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย)  DOWNLOAD
3. แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 4  DOWNLOAD
4. แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ DOWNLOAD
5. มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัย)  DOWNLOAD

6. คู่มือการนำเข้าระบบ NRMS สำหรับนักวิจัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เป้าหมายที่ 3 และ 4)

(1ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนโครงการ  เป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานวิจัย ที่มีรายละเอียดกรอบการวิจัย ดังเอกสารแนบท้าย ดังนี้

1. ลักษณะข้อเสนอโครงการวิจัย

1.1 เป็นงานวิจัยซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ดังต่อไปนี้

เป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ

เป้าหมายที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัย หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง จะต้องไม่อยู่ในข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น

2. คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการวิจัย

2.1 เป็นบุคลากรประจำ สายวิชาการ หรือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

2.2 เป็นผู้อำนวยการแผนได้ไม่เกิน 1 แผน

2.3 เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวได้ไม่เกิน 2 โครงการ หรือเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยย่อย              ในชุดโครงการวิจัยได้ไม่เกิน 2 โครงการ

2.4 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ทั้งนี้   ต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 – 2559

2.5 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการได้รับสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย             จนถึงวันที่โครงการวิจัยเสร็จสิ้น

2.6 เป็นผู้ไม่ผิดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัย หรือจากแหล่งทุนวิจัยอื่นที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา

3. การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

สามารถดาวน์โหลดกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเอกสารอื่น ๆ       ที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://www.ird.rmutr.ac.th/blog/2018/09/02/budgeta63-1/

4. การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

4.1 ผู้อำนวยการแผน กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากำหนดที่ https://goo.gl/forms/e4p1r1LPIqnsTu3y2

ได้ตั้งแต่วันที่ 1-12 ตุลาคม 2561 (http://www.ird.rmutr.ac.th/blog/2018/09/02/budgeta63-1/

ตรวจสอบรายชื่อแผนฯ และรายชื่อผู้ส่งข้อเสนอโครงการได้ที่
https://goo.gl/T9ADAp โดยต้อง login เข้าดู โดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ex : name.xx@rmutr.ac.th

** หมายเหตุ งบประมาณที่ระบุในตารางข้างต้นไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สวพ. ต้องส่งให้กับกองนโยบายและแผน**

4.2 ผู้อำนวยการแผน นำส่งข้อเสนอแผนงานฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เข้าระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม –  2 พฤศจิกายน 2561 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกำหนดการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา จะแจ้งให้ทราบต่อไป)

4.3 จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอแผนงานฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) จำนวน 1 ชุด/โครงการ ส่งหน่วยงาน ต้นสังกัด พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลทางอีเมล ird.r@rmutr.ac.th

4.4 หน่วยงานต้นสังกัดรวบรวมเอกสารข้อเสนอแผนงานฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) และสรุปจำนวนโครงการวิจัยจัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอแผนงานฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561  

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาข้อเสนอแผนงานฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ที่นำเข้าข้อมูลในระบบ NRMS ไม่ครบถ้วน และไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 02 441 6060 เบอร์ภายใน 2425 มือถือ 081-2568595

(ผู้ประสานงานศิรินภา ขาวผ่องอำไพ และญานิศา โพธิ์ไพชยนต์)