ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ แบบฟอร์ม ปรับปรุงวันที่ ดาวน์โหลด
1 คู่มือนักวิจัยปีงบประมาณ 2561 และระเบียบอื่นๆ ดาวน์โหลด
2 สวพ.1.1   ขออนุมัติดำเนินการวิจัย ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 08/10/2561 ดาวน์โหลด
3 สวพ.1.2  ขออนุมัติดำเนินการวิจัย ด้วยเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25xx 8/10/2561 ดาวน์โหลด
4 สวพ.2  แผนการใช้จ่ายเงินการดำเนินงานวิจัย 09/10/2561 ดาวน์โหลด
5 สวพ.3.1 ( แบบตรวจสอบรายการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินวิจัย) 24/07/2561 ดาวน์โหลด
6 สวพ.3.2 (แบบตรวจสอบรายการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินวิจัย (สำหรับวิทยาเขตวังไกลวังวลเท่านั้น) ดาวน์โหลด
7 สวพ.4 (รายงานการขอเบิกเงินวิจัยงวด) 20/3/2560 ดาวน์โหลด
8 สวพ.5 (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย) 24/07/2561 ดาวน์โหลด
9 สวพ.6.1 (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย) 27/10/2559 ดาวน์โหลด
10 สวพ.6.2 (รายงานความก้าวหน้าแผนวิจัยของชุดโครงการวิจัย) 27/10/2559 ดาวน์โหลด
11 สวพ.7 (สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย) 14/08/2561 ดาวน์โหลด
12 สวพ.8 (ขออนุมัติขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย) 27/10/2559 ดาวน์โหลด
13 สวพ.9 (รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยในการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย) 27/10/2559 ดาวน์โหลด
14 สวพ.10 (แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย) 27/10/2559 ดาวน์โหลด
15 สวพ.11.1 (การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ) 27/10/2559 ดาวน์โหลด
16 สวพ.11.2 (แบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงาน) 27/10/2559 ดาวน์โหลด
17 สวพ.12 แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปิดโครงการวิจัย 20/5/2561 ดาวน์โหลด
18 สวพ.13 (บทสรุปการดำเนินงานและผลงานวิจัย) 14/11/2559 ดาวน์โหลด
19 สวพ. 14.1 ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 25xx 08/10/2561 ดาวน์โหลด
20 สวพ. 14.2 ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 25xx 08/10/2561 ดาวน์โหลด
21 รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 16/10/2016 ดาวน์โหลด
22 บันทึกข้อความ ขอขยายเวลาการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่  14/01/2562 ดาวน์โหลด
23 ตัวอย่างขออนุมัติเดินทางไปราชการ ดาวน์โหลด
24 ตัวอย่างขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ดาวน์โหลด
25  หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของคณาจารย์/มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากหน่ยงานภายนอก  28/11/2561 ดาวน์โหลด
 26  แนวทางปฏิบัติตามมาตรา52 และ 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  14/02/2562 ดาวน์โหลด
 27  คู่มือนักวิจัยปีงบประมาณ 2562  01/10/2561  ดาวน์โหลด