XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “การพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม”

วันที่ 17 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อสังคม ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2559

เอกสารวันที่ 19 เมษายน 2559

เอกสารวันที่ 20 เมษายน 2559

แบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำปี 2556

งบประมาณแผ่นดิน 2562

(แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม)

งบประมาณเงินรายได้ 2561

งบประมาณเงินแผ่นดิน 2561

ไฟล์ template จะต้องใช้ Microsoft word 2007 ขึ้นไป (.docx)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)  (20/10/2560)

– แบบฟอร์มมาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5/7/2559)

– คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (สำหรับนักวิจัย) (7/7/2559)

วิธีการส่งข้อเสนอโครงการในระบบ nrms 

งบประมาณเงินรายได้ 2560 (สหวิทยาการ) 

– ประกาศเปิดรับข้อเสนอปี 2560 (เพิ่มเติมสหวิทยาการ)    https://goo.gl/zkh8In
– แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research program)   https://goo.gl/Rzb1kz
– แบบเสนอโครงการวิจัยกลุ่มเรื่องสหวิทยาการ    https://goo.gl/UA3z24
งบประมาณเงินรายได้ 2560 (ปกติ)

งบประมาณเงินแผ่นดิน 2560 

งบประมาณสกอ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

งบประมาณเงินรายได้ 2559

งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559 

งบประมาณสกอ. 2558

งบประมาณเงินรายได้ 2558

งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2558 

งบประมาณเงินรายได้ 2557

งบประมาณสกอ.ประจำปี 2557ประกาศรับทุนอุดหนุนวิจัย (สกอ.) งบประมาณประจำปี 2557

งบประมาณเแผ่นดิน ประจำปี 2557 และ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

บับทึกข้อความ ขอขยายเวลาการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่  (พฤศจิกายน 2559) new_05

 • สวพ 1 – ขออนุมัติดำเนินการวิจัย WORD.DOCX PDF (ปรับปรุง กันยายน 2559) update
 • สวพ 2 – แผนการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการวิจัย WORD.DOCX  PDF (อยู่ระหว่างการแก้ไข) 
 • สวพ 3 –  แบบตรวจสอบรายการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินวิจัย งวดก่อนงวดสุดท้าย/งวดสุดท้าย  WORD.DOCX update
 • สวพ 4 – รายงานการขอเบิกเงินวิจัยงวดที่ x  WORD.DOCX   (ปรับปรุง มีนาคม 2560) update
 • สวพ 5 – รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย งวดที่ x  WORD.DOCX    (ปรับปรุง กันยายน 2559) update
 • สวพ 6.1 – รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย  WORD.DOCX  PDF  new_05
 • สวพ 6.2 – รายงานความก้าวหน้าแผนวิจัยของชุดโครงการวิจัย WORD.DOCX  PDF  new_05
 • สวพ 7 – สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (วจ.2) WORD.DOCX  PDF  (ปรับปรุง กันยายน 2559) update
 • สวพ 8 – ขออนุมัติขยายเวลาในการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 255x WORD.DOCX  PDF (ปรับปรุง กันยายน 2559) update
 • สวพ 9 – รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ในการขอขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัย WORD.DOCX  PDF (ปรับปรุง กันยายน 2559) update
 • สวพ 10 – แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 255x WORD.DOCX  PDF (ปรับปรุง กันยายน 2559) update
 • สวพ 11.1 – แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ WORD.DOCX  PDF ปรับปรุง กันยายน 2559 update
 • สวพ 11.2 – แบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WORD.DOCX  PDF ปรับปรุง กันยายน 2559 update
 • สวพ 12 – แผนการนำผลงานวิจัยไปเผยแพร่ WORD.DOCX  PDF  ปรับปรุง กันยายน 2559 update
 • สวพ 13 – แบบยืนยันการเสนอของบประมาณและผลลัพธ์โครงการวิจัย WORD.DOCX  PDF (ปรับปรุง กันยายน 2559) update
 • สวพ 14 – เอกสารแนบท้ายสัญญา ผลผลิตและผลลัพธ์ของงานวิจัย WORD.DOCX  PDF (ปรับปรุง กันยายน 2559) update
 • รูปแบบเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเข้ากองทุนสนับสนุนงานวิจัย
 • แบบสำรวจค่าใช้จ่าย
 • แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ
 • รูปแบบบทความลงวารสารวิจัยและพัฒนาประชาสัมพันธ์
 • แบบฟอร์มใบสำคัญแทนใบเสร็จ
 • แบบฟอร์มใบเสร็จรับเงิน
 • ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 • ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)
 • แบบสำรวจความต้องการรับการอบรมด้านงานวิจัย
 • แบบเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมดีเด่น
 • สรุปผลงานดำเนินโครงการบริการวิชาการ มทร.ล้านนา
 • ข้อมูลประกอบการวิจัย จากชุมชนสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

Leave a reply