ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ LAMS NCE 2017

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จัดประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) โดยมีหัวข้อหลักการจัดงาน (Theme) คือ “การบูรณาการศาสตร์เพื่อชุมชนที่ยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา” (The Integration of Sciences for Sustainable Community Development According to the King’s Philosophy   ในงาน ม.อ. วิชาการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในประเทศทั้ง คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ได้แก่ 1. การจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการ 2. ภาษาต่างประเทศ 3.  รัฐประศาสนศาสตร์ 4.  เศรษฐศาสตร์ 5. การจัดการ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าว ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ  ได้ตามระเบียบราชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รายละเอียด LAMS NCE 2017

สำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

โทรศัพท์ 077 278 874-8879

โทรสาร 077 278 873