ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16 “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี”

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (The 16th National Horticultural Congress) ภายใต้หัวข้อ “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส และผู้ประกอบการทางด้านพืชสวนหรือเกษตรกรที่สนใจ และเพื่อส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

โดยเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ โปสเตอร์

สำนักงานอธิการบดี กองบริหารการวิจัย

โทร. 055 968 641

โทรสาร 055 968 604

อีเมล dra@nu.ac.th