NRPM

ในการส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRPM ผู้ใช้กลุ่มต่างๆ จะสามารถสร้างข้อเสนอใหม่ได้ แต่สถานะงานของข้อมูลที่ผู้ใช้สร้างขึ้นมาจะต่างกันตามแต่กลุ่มของผู้ใช้ดังนี้

1. หากนักวิจัยสร้างข้อเสนอโครงการใหม่ สถานะงานจะเริ่มที่ 0 – นักวิจัยกำลังดำเนินการ นักวิจัยยังสามารถแก้ไขได้
2. หากนักวิจัยยืนยันการส่ง สถานะงานจะเป็น 2 – ผู้ประสานคณะ/สถาบัน/สำนัก กำลังดำเนินการ นักวิจัยไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ผู้ที่แก้ไขได้ คือผู้ประสานคณะ สถาบัน สำนัก หรือ ผู้ประสานหน่วยงาน หรือ หัวหน้าหน่วยงาน
3. หากผู้ประสานคณะ สถาบัน สำนัก เป็นผู้สร้างข้อเสนอโครงการใหม่ ข้อมูลก็จะเริ่มที่สถานะ 2 เช่นกัน
4. เมื่อผู้ประสานคณะ สถาบัน สำนัก ยืนยันการส่ง สถานะงานจะเป็น 3 – ผู้ประสานหน่วยงานกำลังดำเนินการ ผู้ประสานคณะ จะไม่สามารถแก้ไขได้อีก ผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไข ได้แก่ ผู้ประสานหน่วยงาน และหัวหน้าหน่วยงาน
5. เมื่อผู้ประสานหน่วยงาน สร้างข้อเสนอโครงการใหม่ ข้อมูลจะอยู่ในสถานะงาน 3 เช่นกัน
6. เมื่อผู้ประสานหน่วยงานยืนยันการส่ง สถานะข้อมูลจะกลายเป็น 4 : ผู้ประสานหน่วยงานกำลังตรวจสอบ ขั้นตอนนี้ผู้ประสานหน่วยงานจะกรอก เกรดและลำดับความสำคััญ
7. เมื่อผู้ประสานหน่วยงานส่งข้อมูลไปยังหัวหน้าหน่วยงาน สถานะข้อมูลจะกลายเป็น 5 : หัวหน้าฝ่าย/กองกำลังตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานจะตรวจสอบข้อมูลได้อีกครั้งก่อนที่จะส่งไปยัง วช. หากมีข้อผิดพลาดที่ต้องการแก้ไข หัวหน้าหน่วยงานสามารถส่งงานย้อนกลับไปให้ผู้ประสานแก้ไขได้
8. เมื่อหัวหน้าหน่วยงาน ยืนยันการส่งไปยังวช. สถานะข้อมูลจะกลายเป็น 6 ขึ้นไป และจะเป็นการตรวจสอบข้อมูล ประเมินข้อเสนอโครงการในส่วนของ วช.ต่อไป

***** หากหัวหน้าหน่วยงานสร้างข้อเสนอโครงการใหม่ สถานะงานจะเิริ่มที่ 3 เช่นเดียวกับผู้ประสาน และเมื่อยืนยันการส่งแล้วจะมีสถานะงานเป็น 4 (รอจัดลำดับความสำคัญ)

Leave a reply