กิจกรรม 2562

กิจกรรม

 

กำหนดการ

 

1. การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 31 ต.ค. 2561
2. แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนต่าง ๆ 14-16 พ.ย. 2561
3. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 1 23 ม.ค. 2562
4. การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เป็นที่ยอมรับ 30 ม.ค. 2562
5. การเผยแพร่งานวิจัยและการนำไปใช้ประโยชน์ 27 ก.พ. 2562
6. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 2 7 มี.ค. 2562
7. โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 15 -17 พ.ค. 2562
8. โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 3 29 -31 พ.ค. 2562
9. โครงการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 1-3 ส.ค. 2562
10 โครงการการจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 9-13 ส.ค. 2562