โครงสร้างสวพ

  ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์   อธิการบดี

rmutr03  ผศ.ดร.สุภาภร  ภิญโญฉัตรจินดา รองอธิการบดี

   รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี

santi  ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

supak

jackavud

sathitthep-202x300 copy

 

 

 

 

 

 

1. ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน  รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย

2. ดร.จักราวุธ ตันสกุล   รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย

3. นายสถิตเทพ สังข์ทอง  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายอำนวยการ

   souvanee

1. นางสาวอรปภา ปิ่นบ้านกวย (น้อง)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. นางสาวดวงใจ เถื่อนถ้ำแก้ว (ปลา)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3. นางสาวสุมิตรา เอี่ยมมี (ใหม่)  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4. นางสาวเสาวนีย์ ไหลสุพรรณวงค์ (ยุ้ย) นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายบริหารงานวิจัย                  

    

1. นางสาววรารัตน์ วัฒนชโนบล (แตง)  นักวิจัย

2. นางสาวสมกมล ภัทรกิจโสภณ (เหมย)  นักวิจัย

3. นางสาวญานิศา โพธิ์ไพชยนต์ (แคท)  นักวิชาการศึกษา

4. นางสาวศิรินภา ขาวผ่องอำไพ (ภา)  นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย      

  

1. นางสาววรารักษ์ หะรังศรี (ปู)  นักวิชาการศึกษา

2. นางสาวพัชรี สุขสมัย (ปอ)  นักวิชาการศึกษา

3. นางสาวปาณิสรา อินเล็ก (ผึ้ง)  นักวิชาการศึกษา

ฝ่ายบริการวิชาการ

 

1. นางสาวสุภิชมาศ ประทุมเมศร์ (เปิ้ล)  นักวิชาการศึกษา

2. นายวันชัย ไม้เชื้อ (ดีน)  นักวิชาการศึกษา

 

 

 

Leave a reply